Go to the top

Un stat de drept, o democrație fără hoție

luni, 25 octombrie 2021
Un stat de drept, o democrație fără hoție

Înainte de toate, orice forță politică trebuie să își îndrepte energiile către  oameni. Misiunea oricărui politician este aceea de a servi semenii care l-au  desemnat ca reprezentant al lor, iar principalul său efort trebuie să fie acela de  a construi drumul către viitorul pe care aceștia și-l doresc. Un drum pe care l-a  proiectat împreună cu ei.  -Romania posibilă- Program politic PLUS 2020-2030

Într-o societate democratică, statul este organizat potrivit principiului  separației puterilor. Justiția este și rămâne cel puțin la fel de importantă ca  celelalte două puteri cu care conlucrează in virtutea democrației. 

Funcționarea justiției independente, imparțiale, credibile și eficiente  reprezintă o condiție esențială pentru garantarea principiului supremației  legii și consolidarea statului de drept. 

Viitoarea guvernare trebuie să ia in considerare o reformă a justiției, cu  precădere în ceea ce privește lupta anti corupție și traficul de persoane. Prioritar pentru mine, în contextul în care nici anul acesta țara noastră nu a fost scoasă de pe Lisa de monitorizare, este combaterea fenomenului de  trafic de persoane. Îmi propun ca cel puțin un an, să aloc toate resursele  necesare astfel încât, în anul 2021, acest fenoment să poată fi controlat și  chiar să înregistreze o scădere.  

Fenomenul traficului de persoane, trebuie conștientizat în primul rând  de către autoritățile statului și trebuie luate măsuri imediate, având în vedere  faptul că efectele acestui fenomen se resfrâng nu numai asupra victimelor ci și  asupra securității naționale. 

1.Prevenirea și combaterea traficului de persoane este o prioritatea a  Uniunii Europene, precum și a statelor membre, potrivit Directivei U.E.  2011/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2011. 

Din păcate, România, pentru al doilea an consecutiv, a rămas la  Nivelul 2 Lista de monitorizare. 

În acestă situație, se mai regăsește o singură țară din U.E., respectiv  Irlanda.  

Țara noastră, potrivit raportului privind traficul de persoane în  2020 al Departamentului de Stat al S.U.A., este principala sursă de export  de persoane traficate în scopuri sexuale sau pentru a fi exploatate la muncă.  Astfel, bărbați, femei și copii sunt traficați în scopul muncii forțate în agricultură, industrie, construcții, hoteluri, precum și pentru cerșetorie forțată și furt atât în țară cât și în alte țări europene. 

Din numărul total de victime identificate in România, minorii  constituie cca 50%. De asemenea, copiii instituționalizați și cei proveniți din  centre pentru persoanele cu dizabilități, sunt supuse traficului în scop de  exploatare sexuală. 

 În activitatea mea profesională, am întâlnit astfel de cazuri și care, nu  de puține ori, mi-au creat un sentiment de neputință și îngrijorare cauzată de  deficiențele sistemului judiciar specializat pe această ramură.  

Am constatat, un număr insuficient de politiști din cadru DCCO, precum  și lipsa instrumentelor de anchetă și a unor programe de software care să le  faciliteze desfășurarea anchetelor online într-un mod mai eficient. 

De asemenea, nici Agenția Natională Împotriva Traficului de Persoane,  instituție specializată aflată în subordinea Ministerului de Interne, nu are o  activitate eficientă,cu realizări notabile. 

În vederea eficientizării prevenirii și combaterii traficului de persoane,  săvărșită adesea în contextul criminalității organizate, impune o atentă analiză a fenomenului la nivel național și de corelare a acestuia cu tendințele  identificate la nivel european.

Astfel, din punctul meu de vedere, se impune: 

 •  Majorarea limitelor de pedeapsă pentru infracțiunile prevăzute și  sancționate in Capitolul VII din Codul Penal- “Traficul si exploatarea  persoanelor vulnerabile” si Transpunerea de facto a Directivei  2011/36/UE în legislația natională.
 • Crearea de noi adăposturi de stat destinate victimelor traficului de  persoane ( la acest moment există doar trei astfel de centre cu o  capacitate de a găzdui de 18 adulți).
 • Identificarea unor surse de finanțare pentru achizitionarea unor  programe de software pentru a putea facilita anchetele penale care, de  cele mai multe ori, sunt transfrontaliere.
 • Modificarea legislației pentru a se putea sancționa agențiile de recrutare  a forțelor de muncă pentru infracțiunile de trafic de persoane;
 • Modificarea cadrului legal pentru a se permite finanțarea ONG-urilor  care prestează servicii pentru ajutorarea victimelor acestui tip de  infracțiune, precum și inființarea unui mecanism de administrare a  acestor fonduri.
 • Creșterea numărului de lucrători de poliție, specializați în achetarea  infracțiunilor de trafic de persoane.
 • Extinderea programelor de pregătire profesională a tuturor  funcționarilor implicați în procedurile judiciare pentru o mai bună recunoaștere a indicilor exploatării, respectiv: judecători, lucrători de  poliție, psihologi, asistenți medicali, inspectorilor muncii, etc;
 • Programe de reinserție socială pentru victimele traficului de persoane.
 • Modificarea reglementărilor care să nu mai permită publicarea  electronică a identității victimelor precum și a celor care depun  mărturie în vederea protejării acestora de represalii și stigmatizare și,  totodată, pentru a încuraja victimele să se implice în actul de justiție.  

În actualul cadru legislativ nu găsim dispoziții privind obligativitatea  legală care să configureze și să implementeze dosarul electronic. Se  impune crearea unui cadru legislativ solid care să permită  implementarea soluției digitale complete pentru dosare electronice,  prin arhivarea electronică cu semnături electronice, marci temporale,  sortare și clasare avansată.  

În contextul actualei crize sanitare generate de SARS-Cov-2, consider că soluția optimă de desfășurare în condiții de sigurantă și de trasparență a actului de justiție, este implementarea dosarului  electronic.

SĂNĂTATE 

Pentru a opri și inversa tendința de deșertificare medicală din anumite  zone ale României, rurale sau în micile orase, se impune modificarea  legislației astfel încât : 

 • orice medic să poată lucra ca medic de familie în aceste zone indiferent  de specialitate, în baza exprimării opțiunii personale, cu asigurarea  cazării la condiții standard național RO pentru turism, precum și a  mijloacelor de comunicație (telefonie, internet, TV,radio) și deplasări. 
 • suspendarea impozitului pe venit și a asigurărilor de sănătate strict pe  perioada cât deservește aceste zone defavorizate medical.
 • crearea de centre de permanență reale dotate cu personal medical  plătit la nivelul gărzilor medicilor din spitalele orășenești/municipale și  cu echipamente necesare acordării îngrijirilor medicale de urgență de  nivel primar. Acest lucru ar decongestiona UPU și camerele de gardă ale  spitalelor medii și mari și ar reduce deplasările inutile ale echipajelor de ambulanță și SMURD. De asemenea, acest lucru ar optimiza costurile și  ar îmbunătăți conceptul prin care se aduce medicina aproape de pacient, iar acest lucru ar conduce la optimizarea costurilor și evitarea  deplasările lungi și costisitoare, eventual repetate.

Pentru toți medicii care efectuează gărzi în spitalele din România:

 • Legislație privind timpul de muncă petrecut în gărzi sa fie considerat  drept vechime în muncă pe toata perioada desfășurării profesiei.
 • Îmbunătățirea performanței managementului spitalicesc: separarea  învățământului universitar din spitale de administrarea secțiilor și  spitalelor.

Pentru stoparea exodului medical:

 • Creșterea salariilor medicilor români până la nivelul a cel puțin ¾ din  salariile nete corespondente pe stat de funcții/specialitate/grad de  spital/vechime în muncă din țările Europei Occidentale.
 • Introducerea conceptului de normarea muncii în sistemul sanitar de  stat.
 • Introducerea conceptului de NUMERUS CLAUSUS în medicina  românească.
 • Control parlamentar asupra Colegiului Medicilor din România. ⮚ Deschiderea de centre de paleație de stat pentru pacienții cronici,  oncologici în special și pentru pacientii terminali, pentru a le asigura un  final decent al existenței, în complet acord cu demnitatea umană și cu  drepturile omului.
 • Definirea prin lege a spitalelor drept OBIECTIVE prioritare pentru  Jandarmerie și Poliție, pentru protecția personalului medical în fața  agresiunilor verbale și fizice. Pedeapsa de până la 6 luni închisoare  pentru făptuitori (modelul australian).

SOCIAL 

Trebuie să construim o societatea în care fiecare român, indiferent de  vârstă, să aibă șansa la o viață demnă, prin egalitate de șanse și tratament,  solidaritate între generații și sprijin instituțional.  

În realizarea acestui obiectiv, identific urmatoarele soluții: 

 • În situațiilie familiilor care au 3 copii și în care ambii părinți sunt  salariați: părintele cu salariul cel mai mare să fie scutit de impozite pe  salariu și taxa de sănătate; de la 4 copii în sus ambii părinți scutiți de impozite pe salariu și taxe de sănătate până la împlinirea vărstei de  majorat a copiilor.
 • În situațiile de mai sus, dacă părinții nu au salariu (agricultori, zilieri, etc.) și venitul global demonstrat al gospodăriei este sub salariul mediu  net pe economie, se scutesc de taxele și impozitele pe clădiri și terenuri  până la împlinirea vârstei de majorat a copiilor.
 • Deschiderea de centre sociale destinate persoanelor în varsta care nu se  pot întreține singure și care nu au familii.
 • Restructurarea medicinei școlare și a stomatologiei școlare. Programe  naționale de prevenție și educatie sanitară reală.

ÎNVĂȚĂMÂNT 

Suntem, cu siguranță, în fața celui mai dificil an școlar din ultimele  decenii și, din păcate, nu se întrevede o revenire la normalitate într-un viitor  apropiat. 

Scopul nostru principal este succesul învățării, iar în realizarea acestui  scop, în actualul context, impune adoptarea unor norme legislative care să se  plieze pe nevoile profesorilor, elevilor și familiilor acestora. 

Viitoarea guvernare va trebui să vină cu soluții viabile pentru realizarea  educației în contextul pandemiei de SARS-Cov-2, astfel încât nivelul  educațional să nu înregistreze scăderi majore și, totodată, să se prevină  abandonul școlar și universitar. De asemenea, în ultimii ani, s-a înregistrat o migrație masivă a populației  din mediul rural și datorită nivelului scăzut de învățământ. Cu toate acestea, școlile din mediul rural nu au fost o prioritate în  programele Guvernelor, astfel încât, în perioada imediat următoare, consider  că se impune adoptarea unui set de măsuri legislative care să stopeze acest tip  de migrație care duce și la suprapopularea școlilor din mediul urban.  Astfel: 

 • Crearea unui cadru legal astfel încât să li se poată asigura, de către  autoritățile publice locale, cadrelor didactice care urmează să profeseze  în mediul rural, spații locative cu titlu gratuit. Acest obiectiv să fie  realizat fie prin darea în folosință a unor bunuri imobile din domeniu  public sau privat a unității administrativ teritoriale, acolo unde există, fie  prin decontarea contravalorii chiriei din bugetul local
 • Asigurarea la începutul anului școlar a unui dispozitiv – laptop sau  tabletă, conectat la internet pentru fiecare elev si cadru didactic, din  învățământul primar, gimnazial și secundar de stat, fără criterii  suplimentare de acordare. Dispozitivele codate pentru utilizarea  acestora doar pe platformele educaționale, vor fi distribuite în baza unui  contract de comodat valabil un an școlar în cazul elevilor, cu posibilitatea  prelungirii acestuia până la finalizarea studiilor în unitatea respectivă,  iar în cazul cadrelor didactice, până la încetarea contractului de muncă în  unitatea respectivă. În situația cadrelor didactice care desfășoară activitate în mai multe unități de învățământ, contractul de comodat se  va încheia cu unitatea de învățământ la care cadrul didactic are mai  multe ore în încadrare.

Digitalizarea educației la toate nivelele procesului de învătământ:

 • obligativitatea actualizării săptămânale de către cadrele didactice a  Catalogului Digital în fiecare școală, ca o alternativă a catalogului clasei  pe hârtie, cu posibilitatea accesării acestuia de către elevi, profesori,  părinți, pe baza unor parole de acces, de pe dispozitive electronice  oferite de instituțiile de învățământ (laptop, tabletă), dar și de pe  telefonul mobil.
 • obligativitatea fiecăriei insituții de învățământ de a crea o Bibliotecă  Școlară Virtuală gratuită, accesibilă elevilor și cadrelor didactice din  unitatea de învățământ prin coduri de acces. Ministerul Educației și  Cercetării va obține drepturile de publicare din partea autorilor pentru  manuale digitale și alte resurse digitale, astfel încât aceste resurse să  fie disponibile gratuit elevilor și profesorilor. Biblioteca Școlară  Virtuală va conține obligatoriu manualele școlare utilizate la clase de  către elevii unității respective, în format electronic (sub formă de  manuale digitale realizate de către edituri). Astfel manualele școlare  autorizate, comandate de către unitățile de învățământ, vor fi  disponibile în format fizic și digital. Biblioteca școlară digitală din  fiecare unitate de învățământ, poate cuprinde și alte materiale  didactice realizate de cadrele didactice din unitatea de învățământ, adaptate specificului unității și puse la dispoziția elevilor gratuit.  Resursele digitale vor fi protejate de Legea nr 8/1996 privind dreptul  de autor și drepturile conexe ulterioare.
 • Crearea unei baze de date unice accesibilă tuturor factorilor educaționali  autorizati prin coduri de acces (inspectorate școlare, unități de  învățământ, ministerul educației, ARACIP/ARACIS), cuprinzând date de  interes comun referitoare la cadre didactice și personal nedidatic angajat  în unități de învățământ, elevi, exceptând resursele protejate de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe ulterioare. Avantajul  acestei baze de date va fi scăderea birocrației.
 • Creșterea numărului de clase, construcția de noi săli de clase în școlile  existente, plus construcția de noi școli și grădinițe după norme moderne  ecologice, cu costuri scăzute de operare la încălzire, răcire, alimentare cu  energie electrică (panouri solare, energie eoliană, pompe de căldură terestre sau bazate pe aer și apă freatică) plus izolarea clădirii pe  principiul “casei pasive”.
 • Acordarea de stimulente financiare la finalul fiecărui an școlar, elevilor  care înregistrează prezență 100% la cursuri (exceptând absențele  motivate) și promovabilitate 100% la toate disciplinele, pentru elevii care  nu beneficiaza de burse școlare. Avantajul este scăderea abandonului  școlar cu precădere în mediile sociale defavorizate.
 • Introducerea în materia școlară a educației sanitare de bază și de minimă urgență (ABC-ul resuscitării, al îngrijirii rănilor, comportamentul în caz de  dezastre,etc).
 • Limitarea prin lege a numărului maxim de elevi dintr-o clasă la maxim  20-25.
 • învățământ universitar: program guvernamental de analiză și prognoză,  cu eliminarea materiilor de studiu și a specializărilor fără acoperire în  piața muncii din prezent și din următorii ani și dezvoltarea celor pentru  care există și se prognozează că va exista cerere în creștere, pentru a  limita analfabetismul funcțional și șomajul tinerelor generații.

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

Necesitatea alinierii României la tendințele europene referitoare la  informatizarea sistemelor administrative, eficientizarea activității angajaților  la stat prin soluții administrative moderne, adaptate contextului actual,  diminuarea timpului petrecut de persoanele fizice și juridice pentru  comunicare eficientă cu instituțiile statului, au generat următoarele propuneri de digitalizare: 

 • Crearea unei baze de date comună pentru primărie, direcția de taxe și  impozite, registrul comerțului și ANAF, bază de date cuprinzând  societățile comerciale. 

 Avantaje:

 • verificarea rapidă a datelor cu caracter personal, de către personalul  autorizat din aceste instituții.
 • posibilitatea vizualizării rapide a rapoartelor și statisticilor în sistem, va  elimina realizarea rapoartelor periodice de către angajați și va diminua  volumul de muncă al acestora, eficientizâdu-le activitatea.
 • verificarea în timp real a evidenței comune a ajutoarelor financiare, duce la  eliminarea pierderilor din bugetul de stat, a unor sume aferente acestor  ajutoare financiare acordate de primărie, DGASPC și casa de pensii (exemplu:  se elimină dublarea plății indemnizației de handicap acordată de DGASPC, cu  plata indemnizației de invaliditate acordată de casa de pensii).
 • verificarea în timp real a persoanelor declarate decedate, duce la eliminarea  pierderilor din bugetul de stat a sumelor obținute de aceste persoane pe  parcursul vieții și plătite și ulterior decesului, datorită declarării decesului cu  întârziere, la toate instituțiile statului.

POLITICĂ 

Modificarea prevederilor legislative speciale electorale: 

 • Persoanele care au fost condamnate penal pentru fapte săvârșite în  exercitarea unei funcții elective sau executive să nu mai poată candida  sau ocupa o funcție de această natură din momentul condamnării (fără posibilitatea invocării istituției reabilitării).
 • Introducerea în toate sferele vieții elective politice și profesionale a  votului electronic și prin corespondență cu auditarea votării electronice  de un corp nou instituit (ales și acesta în prealabil) care să nu permită abuzul instituțiilor statului, civile sau militare.
 • Eliminarea prevederilor codului electoral actual privind redistribuirea  voturilor între partide.
 • Eliminarea completă a aportului financiar bugetar pentru partide; – Incurajarea implicării comunităților în politică.

În aceste rânduri am punctat câteva dintre obiectivele mele, însă acestea  cu siguranță se vor completa cu timpul, pe baza dialogului cu cetățenii,  societatea civilă, organizațiile profesionale, colegii de partid și, nu în ultimul  rând, raportat și la fenomenele noi apărute în societate.

 

 

Implică-te alături de noi și participă la schimbarea în bine a României. Înscriere